اخبار

آموزش زبان عربی (لهجه مصرى)

کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس :دکترفرحناز رفعت جو -استاد کریم محمودى/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴-۱۲ /-----/هزینه دوره : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

آموزش زبان عربی (لهجه لبنانى)

کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس : دکترفرحناز رفعت جو -استادانشاد مرتضى/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-یک شنبه-چهارشنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵-۱۷ /-----/هزینه دوره : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

آموزش زبان عربی (لهجه عراقى)

کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس :دکترفرحناز رفعت جو - استاد رائد عبود شنان/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-دوشنبه-سه شنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت۱۶-۱۸ /-----/هزینه دوره : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

آموزش زبان عربی (فصیح)

کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس : دکترفرحناز رفعت جو -استاد رائد عبودشنان/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ۳مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵-۱۷ /-----/هزینه دوره : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

سیستم های آکوآپونیک (پیشرفته)

کد دوره : ۷۷۸۶۷/-----/مدرس : خانم دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت ، کارگاه عملی: ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری :چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۸۰۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

سیستم های آکوآپونیک (مقدماتی)

کد دوره : ۷۷۸۶۷/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : دوشنبه و سه شنبه ۱و ۲آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /-----/هزینه دوره : ۶۰۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

مدیریت و بازاریابی شیلات

کد دوره : ۳۳۹۱۳/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : یکشنبه ۷آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /-----/هزینه دوره : ۷۰۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

هورمون تراپی

کد دوره : ۳۳۹۰۶/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : شنبه و یکشنبه ۲۹و ۳۰ آبان ماه۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /-----/هزینه دوره : ۷۰۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب

تولید و پرورش غذای زنده

کد دوره : ۳۳۹۱۷/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۷۰۰۰۰۰۰ریال

ادامه مطلب