تغذیه و جیره نویسی آبزیان

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۶ کد : ۱۰۵۷۴ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۵۰
کد دوره : ۳۳۹۰۹/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری :دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۵۰۰۰۰۰۰ریال
تغذیه و جیره نویسی آبزیان

اهداف دوره:

- جیره نویسی کلی و جزئی برای آبزیان بررسی جیره غذایی آبزیان، به کارگیری متعادل جیره ها در افزایش راندمان تولید و بدست آوردن فرمولی برای جیره ایده ال  با حداقل قیمت و حداکثر تولید .

رئوس و سرفصل مطالب:

- مقدمه، جیره نویسی، جیره نویسی به روش ریاضی، روش مربع پیرسون، برنامهنویسی خطی )استفاده از کامپیوتر(، تعادل پروتئینی در جیره آبزیان، تعادل انرژی در جیره، نسبت انرژی به پروتئین در جیره غذایی ماهیان، جیره نویسی برای مراحل مختلف رشد ماهی، جیرههای عملی، جیرههای تازه، جیرههای کپسولی، طراحی یک آزمایش برای مطالعه جیره، جیرههای دارای ازت، انرژی مساوی، تهیه جیرههای شاهد، کنترل کمی و کیفی جیره ها، تنظیم جیره متعادل برای انواع ماهیان پرورشی


نظر شما :